Galicia. Aprobada la Oferta de Empleo Público docente para 2016

7 - marzo - 2016 Oposiciones en otras Comunidades

  • Corpo de Mestres: 500.
  • Corpo de profesores de ensino secundario: 478.
  • Corpo de profesores técnicos de formación profesional: 122.
  • Corpo de inspectores de educación: 12.

DECRETO 21/2016, do 25 de febreiro, polo que se aproba a oferta de emprego público correspondente a prazas de persoal funcionario dos corpos docentes que imparten as ensinanzas reguladas na Lei orgánica 2/2006, do 3 de maio, de educación, da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2016.